STATUT STOWARZYSZENIA „BĄDŹ Z NAMI”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Bądź z nami” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym ,trwałym zrzeszeniem działającym na rzecz pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie ma także na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wspomaganiu osób niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, które podejmują takie działania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Będzin.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. Zm.)oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1. W ramach pomocy społecznej:

 1. reprezentowanie osób upośledzonych wobec instytucji zajmujących się pomocą społeczną,
 2. współpracę z rządowymi i samorządowymi agendami działającymi na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym,
 3. dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form działalności rekreacyjno-sportowych,
 4. informowanie opiekunów o uprawnieniach przysługującym osobom upośledzonym oraz pomoc w realizowaniu tych uprawnień.

2. W ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

 1. utworzenie warsztatu terapii zajęciowej,
 2. występowanie z inicjatywą w sprawie organizowania miejsc pracy oraz tworzenia warunków korzystania z nich,

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której środki są przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która zgłasza swą gotowość i chęć pracy w realizacji założonych celów. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 5. regularnie opłacać składki.

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności :

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 4. może korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 5. może korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom wymienionym w §12 ust.2 pkt.2-5.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  1. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia
  2. za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
  3. za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez trzy okresy,
  4. za pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. Śmierć członka.

§ 15

Od uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie od Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ II

§ 16

Władze Stowarzyszenia.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna

§ 17

1. Tryb dokonywania wyboru władz:

 1. Członkowie Walnego Zgromadzenia wysuwają kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Zaproponowane osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie, przy braku zgody członkowie proponują innego kandydata.
 3. Kandydat jest wybierany zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia-może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. Uchwalanie zmian statutu,
  7. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
  8. Podjecie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 6. uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 2 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  4. Ustalanie wysokości składek członkowskich

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia.
  2. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
  3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
  4. Dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać: 2–ch członków do Zarządu i 1-go członka do Komisji Rewizyjnej.

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje na składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

§ 24

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy Prawa o stowarzyszeniach.